بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت کم رویی دانشجویان

کد محصول 1
قیمت
10,000 تومان
تاریخ انتشار
23 فروردين 1397

توضیحات

امروزه معنویت و در فرآیند آن هوش معنوی از مقولاتی است که توسط روانشناسان مورد تحقیقات جدی قرار گرفته است.

همچنین رفتارهای انسانی ای که متاثر از هوش معنوی و معنویت است نیز مورد توجه زیادی واقع شده است.

از اینروی هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مابین هوش معنوی و کم رویی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده خواهد شد.

بدین منظور از پرسشنامه کمرویی و هوش معنوی (هنجار شده ایرانی توسط موسسه سینا) استفاده شده است.

.نمونه تحقیق شامل 100 دختر و 100 پسر (جمعا 200 نفر) دانشجو می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس جمعآوری شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که میان هوش معنوی و کم رویی رابطه مثبت وجود دارد و به موازات افزایش هوش معنوی در فرد تمایل فرد برای رسیدن به سطح تعامل اجتماعی بهنجار (دوری از کم رویی) هم افزایش می یابد.

همچنین نتایج اجرای آزمون تی تست (t test) در مورد هوش معنوی با درجه آزادی 198 = r برابر با 518 / 2 - = t است که از لحاظ آماری معنادار است که می توان نتیجه گرفت که در هوش معنوی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و هوش معنوی دختران به طور
معناداری، بیشتر از پسران است.

همچنین میزان t محاسبه شده در مورد کمرویی برابر با 367 / 4 - = t است که در سطح
(000 / 0 > p) معنادار است.

در نتیجه بین کم رویی دختران و پسران تفاوت وجود دارد و کمرویی در دختران کمتر از پسران
می باشد. از جمله محدودیت های تحقیق روش نمونه گیری و حجم نمونه است.

خرید این فایل

نظرات بینندگان